Warunki korzystania z serwisu

Cel hotelgo24.com

Użytkownicy serwisu uzyskują dostęp do zamieszczanych przez osoby trzecie ofert produktów i usług związanych z podróżowaniem i turystyką oraz, o ile jest to wprost stwierdzone, mogą również rezerwować i kupować te usługi od wymienionych dostawców.

Postanowienia ogólne

Hotelgo24.com to serwis, którego właścicielem jest EMGRON SP. z o. o., Legnicka 62C/204, 54-204 Wrocław, Poland, numer KRS 0000334273, NIP 8942980391.

Hotelgo24.com jest platformą reklamową i marketingową, przy użyciu której nasi dostawcy przedstawiają różne oferty usług zakwaterowania. Po wykonaniu rezerwacji za pośrednictwem Hotelgo24.com nawiązuje się stosunek prawny pomiędzy użytkownikiem a wybranym dostawcą usług, będącym osobą trzecią.

Hotelgo24.com zapewnia serwis rezerwacji, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą rezerwować różnego rodzaju zakwaterowanie. Oferty obejmują takie usługi jak hotele, motele, hostele, bed and breakfeast i inne. Użytkownicy mogą przeglądać, porównywać, wybierać i rezerwować zakwaterowanie w wybranych obiektach.

W chwili wykonania rezerwacji, przekazujemy wszystkie dane dostawcy konkretnej usługi, który potwierdza rezerwację przesyłając zwrotny e-mail.

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem serwisu a dostawcą usług tylko w zakresie wyraźnie w nim wskazanym.

Dostawcą serwisu rezerwacji jest EAN.Com, LP i do rezerwacji stosuje się regulamin świadczenia usług przez powyższą spółkę, który użytkownicy musza zaakceptować dokonując rezerwacji. Ponadto, do wszelkich innych produktów oraz usług świadczonych przez tego dostawcę w niniejszym serwisie stosuje się jego regulamin.

Warunki korzystania z serwisu rezerwacji

Korzystając z niniejszej strony oświadczasz, że:

 1. ukończyłeś 18 lat;
 2. posiadasz zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej;
 3. jesteś konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego;
 4. będziesz używać serwisu zgodnie z regulaminem;
 5. będziesz korzystać z serwisu wyłącznie, aby dokonać ważnej i skutecznej rezerwacji dla siebie lub innej osoby, która udzieliła Ci pełnomocnictwa do działania w jej imieniu;
 6. w przypadku działania w imieniu innej osoby – poinformujesz tę osobę o treści regulaminu, który stosuje się do rezerwacji wykonanej w jej imieniu;
 7. wszystkie podane przez Ciebie informacje są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.
Wymogi techniczne

Używanie serwisu rezerwacji dostarczanego przez Hotelgo24.com jest możliwe, tylko gdy system teleinformatyczny klienta spełnia następujące wymogi techniczne:

 • przeglądarka Internet Explorer wersja 9.0 lub późniejsza, z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript oraz Cookies;
 • przeglądarka Mozilla Firefox wersja 30 lub późniejsza z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript oraz Cookies;
 • przeglądarka Google Chrome wersja 30 lub późniejsza z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript oraz Cookies;
Nieodpłatność usługi

Nasze usługi, jako usługi platformy reklamowej, są nieodpłatne dla użytkowników serwisu. W odróżnieniu od wielu innych stron nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu ani nie narzucamy dodatkowych opłat, czy prowizji za rezerwację przekraczających zwykłą cenę oferowanych usług i produktów.

Odpowiedzialność

Na podstawie niniejszego regulaminu, w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo, w szczególności przez ustawę z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Hotelgo24.com odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną w związku z nienależytym wykonaniem naszych zobowiązań wynikających ze świadczenia usług serwisu. Z powodu istoty naszych usług reklamowych, zawierasz umowę bezpośrednio z naszymi dostawcami usług. Nawiązany stosunek prawny podlega regulaminowi EAN.Com, który akceptujesz dokonując regulacji.

W maksymalnym stopniu dopuszczonym przez prawo, w szczególności ustawę z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeks cywilny nasza spółka, zarząd, pracownicy ani przedstawiciele nie odpowiadają za:

 • błędy w opisach ogłoszeń (w tym błędy w informacjach o cenach, dostępności i klasyfikacjach obiektów) w naszym serwisie
 • wykonanie usługi lub dostarczanie produktów przez konkretne obiekty
 • jakąkolwiek szkodę na osobie, śmierć, szkodę majątkową, lub inne szkody, które wynikają z aktów prawnych, błędów, naruszenia przepisów, zaniedbań, nieprofesjonalnego zachowania, omyłek, niezgodności z przepisami, błędnej reprezentacji, delikt, czy jakąkolwiek inne zdarzenie związane z obiektem zakwaterowania, (tj. spowodowane przez jego pracowników, zarząd, personel, agentów, przedstawicieli lub powiązane podmioty), w tym anulowanie pobytu, overbooking, strajk, siłę wyższa lub inne zdarzenie poza naszą kontrolą
Anulowanie rezerwacji

Jako że usługi świadczone przez EMGRON Sp. z o. o. ograniczają się do zarządzania niniejszą stroną powiązaną z EAN.Com, LP, anulowanie rezerwacji jest możliwe, ale podlega regulaminowi EAN.Com i mającym do niego zastosowanie przepisom.

Prawa autorskie

O ile nie stwierdzono inaczej, zarówno oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia przez nas usług i wykorzystywane na stronie jak i zawartość strony są przedmiotem praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich) Hotelgo24.com, dostawców, dystrybutorów, Ean.Com, LP, i innych osób trzecich.

Właściwe prawo, jurysdykcja i język regulaminu

Oryginalnym tekstem niniejszego regulaminu jest tekst w języku polskim. Wszelkie tłumaczenia na inne języki są pozbawione mocy prawnej. W razie sporu, Polski tekst ma pierwszeństwo przed tłumaczeniem. W stopniu w jakim nie jest to zabronione przez bezwzględnie obowiązujące normy prawne, niniejszy regulamin oraz świadczenie usług na jego podstawie będą podlegać prawu polskiemu oraz będą interpretowane według prawa obowiązującego w Polsce a wszelkie spory dotyczące postanowień regulaminu poddane będą jurysdykcji odpowiednich sądów w Polsce.

Zastosowanie niniejszego regulaminu w żadnym wypadku nie może naruszać przepisów europejskiego ani polskiego prawa konsumentów, tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.